Устав

Стимулираме обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

УСТАВ на Българската асоциация на мрежовите академии

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване
Член 1

Българската Асоциация на Мрежовите Академии, наричана по нататък в този Устав “Асоциацията”, е учредена на Учредително събрание, състояло се на 21 Март 2006 г. в гр. София. Този Устав е неразделна част от Протокола на Учредителното събрание.

Статут
Член 2

(1) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Асоциацията е юридическо лице отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за нейните задължения.

Име
Член 3

(1) Името на Асоциацията е Българска Асоциация на Мрежовите Академии.

(2) Името на Асоциацията и нейната емблема /лого/, заедно с града на седалището и адреса на управление се поставят на всички документи на Асоциацията, като наименованието и неговото съкращение може да се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление
Член 4

(1) Седалището на Асоциацията е в гр. София
(2) Адресът на управление на Асоциацията е гр.София 1000, ул. “Алабин” 16-20

Цели на Асоциацията
Член 5

(1) Асоциацията има за цел:

 • 1. Да стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в България.
 • 2. Да защитава интересите на СИСКО академиите в България.
 • 3. Да координира взаимодействието между академиите.
 • 4. Да опосредства лесната и бърза комуникация между регионалните и локалните СИСКО академии в България.
 • 5. Да оказва подкрепа на настоящи и бивши студенти в СИСКО.
 • 6. Да привлече всички Български СИСКО академии като членове.

Средства на Асоциацията
Член 6

(1) За постигане на своите цели, Асоциацията ще:

 • 1. се установи като главно звено за свръзка на СИСКО академиите в България
 • 2. публикува на информационни бюлетини за членовете;
 • 3. разработи уеб сайт и портал за търсене и предлагане на работа;
 • 4. предоставя възможност за реклама на уеб сайта на Асоциацията;
 • 5. предоставя информация на академиите за нови продукти и услуги, предлагани от СИСКО;
 • 6. работи съвместно с Българското Правителство и неправителствени организации;
 • 7. организира работни групи за диалог с правителството и търсене на финансиране;
 • 8. локализира учебната програма;
 • 9. координира дейността на СИСКО академиите;
 • 10. открие Център за телефонни консултации (кол център);
 • 11. рекламира програмите за обучение и самите академии в България;
 • 12. предоставя информация за регионални и локални академии (адрес, телефони за контакт, учебна програма, цени, т.н.);
 • 13. оказва съдействие на студенти от СИСКО за намиране на престижна работа в областта на Информационните и Комуникационните Технологии както в България, така и в чужбина;
 • 14. инициира програма ‘Кариери” за студенти на академиите;
 • 15. създаде Алумни мрежа и база-данни за всички бивши и настоящи студенти;
 • 16. участва в български и международни програми за финансиране на проекти;
 • 17. организира конференции, семинари, стажове.

Определяне на дейността на Асоциацията
Член 7

(1) Асоциацията ще осъществява дейността си в обществена полза, като ще разходва имуществото си за постигане на целите, за утвърждаването на ползотворни отношения с частния и публичния сектор и за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове.

(2) Собствеността и доходите на Асоциацията трябва да бъдат използвани единствено за постигане на целите, описани по-горе, и никаква част от тях не може да бъде изплащана пряко или непряко, като дивидент или печалба на членовете й.

Предмет на дейност на Асоциацията
Член 8

(1) Асоциацията има следния предмет на основна дейност: установяване на връзка и координация между СИСКО академиите в България, популяризиране на нови продукти и услуги, предлагани от СИСКО, разработване на уеб сайт и портал за търсене и предлагане на работа в областта на информационните технологии, откриване на Център за телефонни консултации, оказване на съдействие на студенти от СИСКО за на намиране на работа в страната и чужбина включително иницииране на програма „Кариери”, участие в български и международни програми за финансиране на проекти в областта на информационните технологии.

II. ЧЛЕНСТВО

Членове
Член 9

(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат СИСКО академии в България, български юридически лица с предмет на дейност в сферата на мрежовите технологии.

(2) Членове на Асоциацията могат да бъдат и български физически лица, професионално ангажирани в сферата на мрежовите технологии, които приемат целите на Асоциацията и желаят да участват в дейността й.

(3) Асоциацията има основни и почетни членове. Всички основни членове са с равни права.

Основни членове
Член 10

(1) Основен член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, което e професионално ангажирано в сферата на мрежовите технологии.

(2) Основен член на Асоциацията може да бъде и всяко пълнолетно физическо лице, което е професионално ангажирано или има интереси в сферата на мрежовите технологии.

(3) Всеки основен член е длъжен да плаща годишен членски внос и има право на един глас на Общото събрание на Асоциацията.

Почетни членове
Член 11

(1) За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат избирани видни обществени фигури, бизнесмени, учени и политици от България и други страни, които биха могли да допринесат за развитието на мрежовите технологии и подкрепят целите на Асоциацията.

(2) Почетните членове имат право да присъстват на Общото събрание на Асоциацията, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане.

(3) Почетните членове нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията и не заплащат членски внос.

Приемане на членове
Член 12

(1) Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет на Асоциацията.

(2) Кандидатът за член трябва да бъде снабден с копие от устава и другите устройствени документи на Асоциацията.

(3) Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба до Управителния съвет, съдържаща заявление, че кандидатът познава и приема устава и другите устройствени документи на Асоциацията и желае да бъде приет за член от съответната категория.

(4) Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея най-късно на второто заседание след получаването й. То може да отложи становището по молбата, за да изиска допълнителна информация. Решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на кандидата е необжалваемо.

(5) Почетните членове се приемат с решение на Управителния съвет, след покана, отправена към тях. Те не подават молба за приемане.

Права на членовете
Член 13

(1) Основните членове имат право:

 • 1. да гласуват в Общото събрание на Асоциацията;
 • 2. да избират и да бъдат избирани в изпълнителните органи на Асоциацията;
 • 3. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 • 4. да се възползват от собствеността и от дейностите на които Асоциацията;
 • 5. да бъдат подкрепяни от Асоциацията в техните начинания;
 • 6. да потърсят помощ от страна на Асоциацията с цел защита на техните интереси;
 • 7. да взимат участие в дейностите на Асоциацията;
 • 8. да напускат Асоциацията;
 • 9. да правят предложения относно дейността на Асоциацията и услугите, които тя предлага;
 • 10. други права съгласно този устав и решенията на Общото събрание на Асоциацията.

Задължения на членовете
Член 14

(1) Членовете на Асоциацията са длъжни:

 • 1. да заплащат годишен членски внос, определен от Общото събрание на Асоциацията;
 • 2. да заплащат допълнителните вноски, които са гласувани от Общото събрание на Асоциацията, или които са приели доброволно;
 • 3. да пазят доброто име на Асоциацията, да пропагандират целите и дейността й и да я подпомагат според възможностите си;
 • 4. да пазят доброто си име в бизнеса, да спазват законите и общоприетите правила за почтена стопанска дейност;
 • 5. да се придържат към устава на Асоциацията и да спазват решенията в него;
 • 6. да съдействат за постигането на целите на Асоциацията.

Изключване
Член 15

(1) Член на Асоциацията, който наруши разпоредбите на устава или задължително решение на Общото събрание на Асоциацията, може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание, като за целта може да се проведе специално заседание на Общото събрание.

(2) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Общото събрание и да направи устно или писмено изявление.

(3) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този устав за годината, през която е било изключено. Изключеното лице няма право да иска връщане на направените от него встъпителни и други вноски и плащания на Асоциацията.

Задължения на членовете
Член 16

(1) Член на Асоциацията може да бъде изключен за груби или системни нарушения на устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на Асоциацията.

(2) По-специално член на Асоциацията може да бъде изключен, ако:

 • 1. след покана от Управителния съвет не е платил дължимите вноски в продължение на три месеца, или не е платил сума, за чието плащане Общото събрание на Асоциацията е гласувало или доброволно се е ангажирал;
 • 2. не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на Асоциацията, с което би поставил в опасност доброто име на Асоциацията или съществено би затруднил дейността й, освен ако това би накърнило съществено интересите му;
 • 3. разпространил е невярна информация, злепоставяща Асоциацията, или информация, която му е предоставена поверително;
 • 4. ако е действал в разрез с Устава, целите и интересите на Асоциацията.

Участие на членовете
Член 17

(1) Член на Асоциацията, който е физическо лице, участва в дейността й лично.

(2) Член на Асоциацията, който е юридическо лице, се представлява от своя законен представител съгласно устройствените му правила и приложимия закон. Компетентният ръководен орган на юридическото лице може да определи един или няколко постоянни или временни свои представители в Асоциацията.

(3) В случай, че член на Асоциацията, юридическо лице, желае да промени своите представители, трябва да изпрати до Асоциацията писмено съобщение за това.

(4) Асоциацията поддържа списък на представителите на членовете, в който да са определени представителите с право на глас.

(5) Общото събрание може да приеме изисквания относно формата и съдържанието на известията, с които се определя или оттегля представител с право на глас. Тези известия се депозират в Асоциацията еднократно не по-късно от 24 часа преди началото на събранието. В противен случай, представителят няма право да гласува. При промяна на упълномощеното лице се представя ново пълномощно.

Регистриране и отписване на членове
Член 18

(1) Асоциацията води и държи на разположение на заинтересованите регистър на членовете си. Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Общото събрание на Асоциацията. Асоциацията поддържа и регистър на упълномощените представители на членовете си.

(2) Членовете на Асоциацията са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно техния статут, име, седалище, адрес, предмет на дейност, както и друга информация, изисквана от Управителния съвет. Те предоставят на регистъра необходимите официални документи относно националната си регистрация.

(3) Членовете могат да напуснат Асоциацията, като представят писмено заявление за оттегляне на членството. Прекратяването настъпва от момента на първото Общо събрание на което се приема оттеглянето. Членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат. Напусналият не може да предявява претенции за дял от имуществото на Асоциацията.

III. УПРАВЛЕНИЕ

А. Общи положения

Органи на Асоциацията
Член 19

(1) Органи на Асоциацията са Общо събрание на Асоциацията, Управителен съвет, Контролен Съвет и Председател на Асоциацията

Мандат
Член 20

(1) Мандатът на всички лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, е три години. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат вписани в търговския регистър избрани и започне мандатът им.

(2) отм. ОС 18.04.2008 г.

Кандидатури
Член 21

(1) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигани от основните членове на Асоциацията на Общото събрание, където се провежда явен избор.

Избори
Член 22

(1) Лицата, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, се избират с мнозинство най-малко половината плюс един от основните членове. Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове на балотажа.

Вакантни длъжности
Член 23

(1) Ако някое лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, предложено от Управителния съвет.

(2) Управителният съвет избира заместника с мнозинство най-малко половината плюс един от кворума. Преди избора на всеки член на Управителния съвет се предоставя писмена справка за кандидатите.

(3) По усмотрение на Управителния съвет вакантната длъжност може да бъде попълнена на сесия на Общото събрание на Асоциацията, на което се представят кандидатурите.

Б. Общо събрание на Асоциацията

Състав на Общото събрание
Член 24

(1) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички основни членове на Асоциацията. То се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Свикване на Общото събрание
Член 25

(1) Общото събрание на Асоциацията се свиква по решение на Управителния съвет, по негова инициатива, или по искане на най-малко 1/3 от основните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по молба на основните членове, които са направили искането.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, обнародвана в Държавен вестник най-малко един месец преди деня на заседанието. Същата обява трябва да се изпрати до всички членове и упълномощените им представители по електронен път (e-mail) и да се постави в помещенията на Асоциацията.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, а също така по чия инициатива се свиква и дневния ред.

(4) Подготвените писмени материали, свързани с дневния ред, към деня на обнародване на поканата в Държавен вестник трябва да се изпратят до всички членове и упълномощените им представители по електронен път (e-mail) и да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление и в офиса на Асоциацията.

Правомощия на Общото събрание
Член 26

(1) Общото събрание:

 • 1. изменя и допълва Устава и ако е необходимо, взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 • 2. Взима решения за изключване на членове на Асоциацията;
 • 3. приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му и освобождава Управителния и Контролния съвет от отговорност;
 • 4. приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;
 • 5. отм. ОС 18.04.2008 г.
 • 6. определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и ги избира и освобождава;
 • 7. избира Председател на Асоциацията;
 • 8. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;
 • 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 • 10. отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
 • 11. решава други въпроси.

(2) Решенията на Общото събрание по т.1 по-горе се вземат с мнозинство 3/4 от всички основни членове, докато решенията по т.2, т.3 и т.5 по-горе, както и в други случаи, когато законът изисква квалифицирано мнозинство, се взимат с мнозинство на 2/3 от присъстващите, а останалите решения - с обикновено мнозинство на присъстващите.

Кворум
Член 27

(1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на Асоциацията.

(2) Ако в обявения за начало час Oбщото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно, независимо от броя на присъстващите основни членове.

Право на глас
Член 28

(1) Всеки основен член има право на един глас.

(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основният член има неуредени задължения към Асоциацията, като например неплатен членски внос. Председателят на Асоциацията следи за спазването на това правило и представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание на Асоциацията.

Ръководство на Общото събрание
Член 29

(1) Председателят на Асоциацията е председател на Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.

(2) Председателят на Асоциацията назначава секретар-протоколист на Общото събрание. Секретар - протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения.

В. Управителен съвет

Състав на Управителния съвет
Член 30

(1) Управителният съвет се състои от Председател на Асоциацията и от четири члена.

Заседания на Управителния съвет
Член 31

(1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание веднъж на всеки три месеца.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на Асоциацията по негова инициатива или по искане на който и да е член на Управителния съвет.

(3) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез писмо, телекс, телеграма, имейл, изпратени до всеки член най-малко една седмица предварително. В извънредни случаи Управителния съвет може да бъде свикан и по телефона.

(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях, освен ако уставът не предвижда друг кворум.

Правомощия на Управителния съвет
Член 32

(1) Управителният Съвет в съответствие с устава и решенията на Общото събрание на Асоциацията управлява и координира дейността на Асоциацията. Управителният съвет ръководи дейността на Асоциацията в съответствие с целите й и осигурява защитата и увеличаването на нейното имущество.

(2) Управителният съвет:

 • 1. предлага на Общото събрание проект на правилник за организацията на дейността си;
 • 2. осигурява спазването на устава, правилника за дейността си и изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • 3. ръководи текущата дейност на Асоциацията, приема програми, перспективни планове и специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на Асоциацията във важни обществени прояви в съответствие с целите й;
 • 4. управлява активите на Асоциацията;
 • 5. предлага на Общото събрание проекта за годишен бюджет на Асоциацията и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;
 • 6. приема и внася за разглеждане и одобрение от Общото събрание на Асоциацията годишен доклад за дейността на Асоциацията;
 • 7. предлага на Общото събрание проект за управленските структури на Асоциацията;
 • 8. назначава избраните от Общото събрание на Асоциацията длъжностни лица;
 • 9. назначава Административен управител, който да организира текущата административна дейност на Асоциацията. Управителноят съвет определя възнаграждението му;
 • 10. взема решение относно членуване и прекратяване на членството на Асоциацията в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;
 • 11. взема решения за начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
 • 11. решава други въпроси, предвидени в Устава.

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с 2/3 мнозинство.

Г. Контролен съвет

Член 33

(1) Контролният съвет се състои от Председател и двама членове.

(2) Контролният съвет:

 • 1. следи за спазване на Устава на Асоциацията;
 • 2. контролира начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
 • 3. носи отговорност и дава отчетност пред Общото събрание;
 • 4. се свиква два пъти в годината, или при необходимост.

Д. Председател на Асоциацията

Член 34

(1) Председателят осъществява общото ръководство на работите на Асоциацията. Той организира дейността на Асоциацията и изпълнява функциите, предвидени в Устава или възложени му от Общото събрание на Асоциацията или Управителния съвет.

(2) Председателят представлява Асоциацията по имуществени въпроси и в отношенията й с национални и чуждестранни организации и институции.

(3) Председателят подписва всички официални документи на Асоциацията.

(4) Председателят на Асоциацията:

 • 1. Организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
 • 2. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет.

Представителство на Асоциацията
Член 35

(1) Председателят на Асоциацията представлява Асоциацията в страната и чужбина.

Клонове
Член 36

(1) С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията.

Протоколи
Член 37

(1) На заседанията на Общото събрание на Асоциацията и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от Председателя на съответния орган и от секретар-протоколист.

(2) Протоколите се подвързват в протоколни книги и в хронологичен ред. Протоколните книги се пазят най-малко 25 години освен, ако законът предвижда по-дълъг срок. Те могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за пазене само по изрично решение на Общото събрание на Асоциацията.

(3) Основните членове на Асоциацията имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.

Е. Финанси

Плащания към Асоциацията
Член 38

(1) Основните членове на Асоциацията заплащат годишна членска вноска. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало за това, или ако са поели това задължение доброволно.

(2) Размерът на годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на Асоциацията.

(3) До определяне на размерите по преходната алинея от Общото събрание, са в сила размерите приети от Учредителното събрание на Асоциацията.

Членски внос
Член 39

(1) Членовете на Асоциацията плащат годишен членски внос, определен с Решение на Общото събрание на Асоциацията.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на приемането и пропорционално с оставащия до края на годината период.

Стопански дейности
Член 40

(1) Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, предвидена в настоящия Устав като ползва приходите от нея само за постигане на целите на Асоциацията.

(2) Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(3) Асоциацията не разпределя печалба.

Възнаграждения за изборни длъжности
Член 41

(1) Председателят на Асоциацията, членовете на Управителния и Контролния съвет могат да получават възнаграждение за заеманата от него длъжност в Управителния съвет на Асоциацията, определена от Общото събрание.

(2) отм. ОС 18.04.2008 г.

Прекратяване и ликвидация
Член 42

(1) Ако при прекратяване на Асоциацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Други разпоредби
Член 43

(1) Независимо от разпоредбите на Устава, не изпращането на съобщения или документи на член на Асоциацията, на Управителния съвет или на други лица не може да бъде причина за неизпълнение на задълженията, ако неговия адрес е неизвестен на Асоциацията поради небрежност от страна това лице.

Вътрешни правила
Член 44

(1) Вътрешните правила се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание на Асоциацията. Те не могат да противоречат на Устава и на решенията на Общото събрание.

Допълнения на Устава
Член 45

(1) Всяко предложено допълнение към този Устав или учредителния протокол трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това до го представи със своите препоръки на годишното или на извънредно Общо събрание на Асоциацията, за което материалите трябва да бъдат представени на всички членове не по-късно от 21 дни преди деня на събранието.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на 21.03.2006 г., изменен и допълнен на Общо събрание на 18.04.2008 г.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov