Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Покана за Общо събрание на БАМА

Управителният съвет на Българска асоциация на мрежовите академии – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на асоциацията на 23.06.2018 г. /събота/ от 15:00 ч. в град Трявна, ул.„Панорама“ 15, в сградата на хотел „Калина палас“, ет. 5, зала „София“ при следния

Дневен ред:

  1. Доклад за дейността на асоциацията за периода 2013-2017 г., както и приемане на насоки за дейността през следващия отчетно-изборен период – 2018-2021 г.
  2. Обсъждане на промяна в размера на годишния членски внос.
  3. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Борисова

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov