Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Florence 12-13 September 2019

Florence meeting 12-13 September 2019

The Bulgarian Association of Networking Academies / BANA / together with 7 other partners from 4 countries (Bulgaria, Romania, Italy and Spain) is finishing their work on the project “Flipped lessons through multimedia enriched simulations and developing electronic skills for teachers and students in the field of vocational education and training to increase employability among young people ‘or in short E-classes. The project is funded by the Erasmus + program, key activity 2, VET Strategic Partnership, 2017-1-RO01-KA202-037344.

The essence of the flipped classroom is that before the lesson itself, students have access to the instructional video material, which prepares them theoretically, and during the lessons, there is a discussion session and practical exercises and more.

The aim is to maximize the participation of the trainees in the class – it enables them to understand the material more meaningfully, provokes their thinking, followed by discussions; theoretical knowledge is put into practice.

The project developed a methodology that underpins the creation of 45 multimedia lessons in different technological disciplines – ICT, natural sciences ешъл All lessons are available with a username and password on the project platform https://edu.e-classes.eu/ , each teacher can register and use its resources and, if desired, upload their own lessons, tests, register classes and more.

Interviews with employers were also recorded within the project, discussing the requirements they place on applicants for work on them. The idea is to work on the early career development of students.

At the international meeting, which took place on 12 and 13 September 2019 in Florence, the partners announced the successful completion of the activities of the project.

Florence meeting 12-13 September 2019

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания) приключва работата си по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“  или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

Същността на обърнатата класна стоя се състои в това, че преди самия урок обучаемите имат достъп до учебния видео материал, който ги подготвя теоретично, а по време на самите занятия има дискусионна сесия и се правят практически упражнения и др.

Целта е осигуряване на максимално участие на обучаващите се в час –  дава им се възможност по-осмислено да възприемат материала, провокира се мисленето им, последвано от дискусии; теоретичните знания се прилагат на практика.

По проекта се разработи методика, която залегна в основата на създаването на 45 мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини – ИКТ, природоматематически дисциплини и др.

Всички уроци са достъпни с потребителско име и парола на платформата на проекта https://edu.e-classes.eu/, като всеки преподавател може да се регистрира и да ползва ресурсите й, а при желание – да качва свои собствени уроци, тестове, да регистрира класове и др.

По проекта бяха записани и интервюта с работодатели, които разказват за изискванията, които поставят пред кандидатите за работа по тях. Идеята е да се работи по ранното кариерно развитие на учениците.

На международната среща, която се проведе на 12 и 13 септември 2019 г. във Флронеция партньорите обявиха успешното приключване на дейностите по проекта.

IO4 Online session photo1

Онлайн сесия на български и румънски ученици по проект e-classes

On 18 June 2019 Bulgarian and Romanian students had an online session about career orientation within the project E-Classes – Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability Ref.no.2017-1-RO01-KA202-037344

Students from both countries had watched 6 videos created within the project in which students visit companies and hold interviews about the competences of their employees, the internships etc. The discussion was lively as students asked their contemporaries about the career orientation experience in schools in Romania and Bulgaria.

 

На 18 юни 2019 г. български и румънски ученици проведоха онлайн сесия за кариерно ориентиране в рамките на проект E-Classes – Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability Ref.no. 2017-1-RO01-KA202-037344. Учениците от двете страни изгледаха 6 видеоклипа, създадени в рамките на проекта, в които учениците посещават компании и провеждат интервюта за компетенциите на техните служители, стажове и т.н. В рамките на оживената дискусия учениците разпитваха техните връстници за опита в областта на кариерното ориентиране в училищата в Румъния и България.

Общо събрание на БАМА

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска асоциация на мрежовите академии – София, на основание чл. 26, ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава на БАМА, свиква Общо събрание на 28.06.2019 г. /петък/ от 09:00 ч. в град София, ул.„Алабин“ 16-20, ет. -1,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на доклад за дейността на асоциацията за 2018 г., както и ГФО за календарната 2018  г.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

 

IMG-20181128-WA0000

Представители на БАМА се включиха в обученията за методиката за „обърнатата“ класна стая по Еразмус+

View this post in another language: English

Представители на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) се включиха в обученията за методиката за „обърнатата“ класна стая по Еразмус+ проекта e-classes, които се проведоха от 26 до 30 ноември в Мадрид.

В един от дните бяха посетени и училища, които предлагат професионално обучение по бизнес администрация и електротехника, както и такива, където обучават лаборанти, медицински сестри, зъботехници и др. Обучаващите се в специалността по електротехника проявиха интерес към възможността за стажуване в български компании от сектора.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov